Tiltakspakke 1

 

Basert på 100 punktslisten for fremkommelighetstiltak i Oslo kommune utviklet KFT tiltakspakken Tiltakspakke 1, som inneholder 19 system- og infrastrukturtiltak. Tiltakene har effekt på 24 busslinjer og alle byens trikkelinjer. Dette påvirker direkte 130 000 kollektivreiser hver dag.

Bymiljøetaten har ansvaret for å gjennomføre samtlige infrastrukturtiltak som for eksempel omprioritering av veiareal fra personbil til kollektivtrafikk.

Ruter har ansvaret for systemtiltak som blant annet optimalisering av plasseringen av holdeplassene i Oslo, og tiltak for å effektivisere oppholdet på holdeplassene, i tillegg til effektivisering av linjenett og drift.

Systemtiltak:

Spørsmål og svar

 

Kostnaden ved tiltakene i Thereses gate kan deles inn i tre kategorier; Kostnader knyttet til fjerning av gateparkering for prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak, kostnader ved midlertidige nærmiljøtiltak og kostnader ved underveisevalueringen i september 2014.
Kostnadene er oppgitt eks. MVA, da dette er de faktiske kostnadene for Bymiljøetaten.

Fjerning av gateparkeringen i Thereses gate har påløpte kostnader på ca 530 000,- eks. MVA. Disse kostnadene belastes budsjettet for Kraftfulle fremkommelighetstiltak.

Prosjektet Sceneskift Thereses gate har påløpte kostnader på 2.5 mill eks. MVA. Kostnadene dekker nærmiljøtiltak som gir bruksverdi av de fristilte arealene etter at parkeringen ble fjernet. Videre er Sceneskift et pilotprosjekt der deler av kostnadene utgjør konseptutvikling for en ny måte å jobbe med byrom i midlertidige faser.

Underveisevalueringen i Thereses gate har påløpte kostnader på 415 000,- eks MVA. Kostnadene ved underveisevalueringen av tiltakene i Thereses gate omfatter analyser utført av eksterne konsulenter.

Sweco har utarbeidet rapporter om trafikksikkerhet og fremkommelighet. Opinion AS har foretatt undersøkelser blant tre grupper: Beboere, handlende og næringsdrivende. De har videre foretatt sammenligninger mellom handlende før og etter tiltaket. Underveisevalueringen er grundigere enn i mange andre prosjekter.

Dette er fordi Bymiljøetaten ble bedt om å gjennomføre evalueringen etter kriteriene i Plan- og bygningsloven § 4.2 om konsekvensutredning da dette var bestemt i budsjettforliket for 2014.

Sweco har gjennomført en kartlegging av fremkommelighetseffekten av å fjerne gateparkeringen i Thereses gate. De konkluderer med at trikkens fremkommelighet er forbedret og at tiltaket fungerer i henhold til intensjonen. Effekten kan måles helt ut i endestasjonene på linjene som går gjennom Thereses gate.

Følgende tallmateriale er hentet fra tidsrommet mellom klokken 15.00 og 17.00. Vi benytter forsinkelsestall fra rushtid fordi dette er tidsrom der det skjer mer i trafikken slik at forsinkelse hyppigere oppstår. I tillegg er det den tiden på døgnet flest passasjerer rammes av forsinkelser.

Siste kvartal i 2014 var 76,5 % av trikkene mot sentrum i rushtid i rute ved Adamstuen holdeplass sett mot 71 % siste kvartal i 2013. Videre var 64 % av trikkene mot sentrum i rushtid i rute ved Bislett holdeplass siste kvartal i 2014, sett mot 57,5 % siste kvartal i 2013. I retning mot Rikshospitalet finner vi ikke økt andel avganger i rute. Dette kan skyldes forsinkelser som har oppstått andre steder i byen før trikken ankommer Thereses gate. Merk at disse tallene opererer med kategoriene i rute og ikke i rute. Hvor store forsinkelser det er snakk om på avgangene fremgår altså ikke av disse dataene.

Vi kan anta at forsinkelsene inn mot Rikshospitalet er kortere forsinkelser enn før, fordi 5,5 % flere trikker i 2014 var i rute inn mot byen ved holdeplassen på Adamstuen. Ettersom trikken stort sett kjører i egen trasé på denne strekningen er det sannsynlig at forsinkelsene ved Adamstuen i retning sentrum har opprinnelse i forsinkelse fra forrige rute inn mot Rikshospitalet.

KFT fikk i 2013 mandat til å fjerne 63 offentlige gateparkeringsplasser i Thorvald Meyers gate. Dette er et av de viktigste fremkommelighetstiltakene i Kraftpakke 1, som skal bidra til forutsigbar og effektiv fremføring for buss og trikk på de tyngst trafikkerte linjene innenfor Ring 3.

Fremkommelighetstiltaket i Thorvald Meyers gate skal iverksettes på grunn av gjentatte store forsinkelser og driftsavbrudd for trikkelinjene 11, 12 og 13 på strekningen fra Schleppegrells gate til Schous Plass. Gaten er smal og feilparkerte biler bidrar til store forsinkelser med ujevne mellomrom, noe som får direkte konsekvenser for et høyt antall passasjerer.

I 2014 ble det registrert 29 feilparkeringer som førte til vesentlige forsinkelser for trikken på strekningen. 24 av hendelsene var ved Olaf Ryes plass.

Offentlige parkeringsplasser som er regulerte må håndteres i henhold til bestemmelser i Plan- og bygningsloven. En omdisponering av det arealet regulerte parkeringsplasser opptar krever dispensasjon fra regulert formål etter vilkårene i plan- og bygningslovens § 19-2, eller omregulering.

Bymiljøetaten gjennomførte i 2014 en rekke dialogmøter med Plan- og bygningsetaten for å sikre at tiltaket i Thorvald Meyers gate kunne gjennomføres med en midlertidig dispensasjon fra det regulerte parkeringsformålet. Etatene har ulik vurdering av om vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Det ble igangsatt en prosess for å tydeliggjøre hvordan Oslo kommune på et overordnet nivå skal fortolke og anvende bestemmelsene om dispensasjon.

Avklaringsprosessen har resultert i at tiltaket i Thorvald Meyers gate har blitt utsatt. Dette gjelder gjennomføringen av fremkommelighetstiltaket hvor parkeringsplassene fjernes, og midlertidig bruk av de frigjorte gatearealene. Bymiljøetaten har planlagt å tilrettelegge for økt bruk gjennom å sette opp funksjonelle bymøbler som sykkelstativ og benker. Samtidig ønsker etaten en videreutvikling av bruken i samarbeid, og på initiativ fra, næringslivet, beboere og lokale interessenter på Grünerløkka.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel besluttet i mars at Bymiljøetaten skal gjennomføre tiltakene i Thorvald Meyers gate i to faser. I første omgang sendes en søknad om midlertidig dispensasjon fra dagens reguleringsplan for kvartalet ved Olaf Ryes plass til Plan- og bygningsetaten. Søknaden omhandler åtte + to offentlige parkeringsplasser. Behov for varelevering vil bli ivaretatt i sidegaten.

Parallelt med dette gjennomføres to prosesser. Bymiljøetaten igangsetter en konseptvalgutredning (KVU) for gatebruk på Grünerløkka, samtidig som arbeidet med en reguleringsplan for hele Thorvald Meyers gate starter.

KVU-prosessen skal kartlegge langsiktige løsninger for Markveien, Thorvald Meyers gate, Toftes gate og områdene rundt. Avgjørelsen om hvordan Thorvald Meyers gate skal utvikles på lang sikt blir tatt gjennom disse to prosessene.

Dokumenter

 

 • Forslag til 100 tiltak for bedre fremkommelighet Vedleggsrapporten "Forslag til 100 tiltak for bedre fremkommelighet" er en omfattende idérapport som viser konkrete tiltak som kan gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.
 • Prosjektkatalog Kraftpakke 1 Kraftpakke 1 er en tiltakspakke som inneholder 19 system- og infrastrukturtiltak. Tiltakene har effekt på 24 busslinjer og alle byens trikkelinjer. Katalogen beskriver de ulike tiltakene i Kraftpakken.
 • Notat: Trafikkanalyse Carl Berners plass - Bussterminalen Denne trafikkanalysen omhandler strekningen Carl Berners plass - Bussterminalen. Den forelsår fremkommlighetstiltak for ny trasé for regionbuss.
 • Prospekt Kraftpakke 1 Dette prospektet gir en kort oppsummering av tiltakene i Kraftpakke 1. Tiltakene har effekt på 24 busslinjer og alle byens trikkelinjer.
 • Notat: Gjennomsnittshastighet for trikk - verifikasjon av mål for 2020 Dette notatet viser hva som må til å en gjennomsnittlig hastighet på 21 km/t på trikkenettet.
 • Notat: Trikk og Bybane Dagens infrastruktur for trikk har et stort oppgraderingsbehov i Osloområdet. For å utnytte trikkens potensial som et kapasitetssterkt transportmiddel med god tilpasning til bymiljøet, er det nødvendig med fornyelse av vognparken sammen med en utvikling trikkenettet.
 • Notat: Parkering langs trikketrasee Flere KFT-tiltak innebærer fjerning av offentlig gateparkering. Dette notatet inneholder en forenklet kartlegging av parkeringsplasser langs trikketraseene i Oslo.
 • Hovedrapport: Kraftfulle fremkommelighetstiltak Hovedrapporten er resultat av et samarbeid mellom Bymiljøetaten, Ruter og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune for å sette fokus på fremkommelighet for buss og trikk innenfor Ring 3 i Oslo. Den kategoriserer 12 ulike tiltakstyper som forbedrer fremkommeligheten for trikk og buss.
 • Evalueringsrapport Bymiljøetaten har gjennomført en rekke tiltak under Kraftpakke 1 for å redusere reisetiden og øke påliteligheten for kollektivreiser i Oslo. Dette er gjort både for å bedre tilbudet for de reisende og for å bedre driftsøkonomien for transportørene.
  Denne rapporten evaluerer fire av de utførte tiltakene.

Nyhetsbrev