Nytt kjøremønster i Sannergata

 
Nytt kjøremønster i Sannergata

I Juni 2015 ble det etablert nytt kjøremønster i Sannergata. Dette ble gjort for å bedre fremkommelighet og punktlighet for busslinje 21 og 22 og trikkelinjer 11, 12 og 13, samt fremkommeligheten for sykkel, nødetater, el-bil og taxi.

Sannergata har høy trafikkbelastning i rushtrafikken på morgen og ettermiddag. Dette resulterer i betydelige forsinkelser for busslinjer 21 og 33. Sannergata har i dag tre kjørefelt. Tiltaket gjør det ene østgående feltet om til kollektivfelt.

Eksisterende kollektivfelt i Waldemar Thranes gate og Sannergata frem til Thorvald Meyers gate, merkes opp på nytt. Det opprettes et nytt kollektivfelt i Sannergata fra Thorvald Meyers gate helt til Fagerheimgata. Kollektivfeltet oppheves 10-20 meter før kryssende sidegater (Toftes gate, Falsens gate, Romsdalsgata og Fagerheimgata) for å gi plass til høyresvingfelt. Samtidig etableres det forbud mot venstresving i krysset Sannergata – Toftes gate. Dette gjelder både trafikk i Toftes gate og i Sannergata.

Forventet effekt

Etableringen av gjennomgående kollektivfelt vil bidra til at busslinje 21 og 33, sykkel, nødetater, el-bil og taxi får bedre flyt, noe som reduserer reise- og ventetid for kollektivpassasjerene.

Tiltaket vil bidra til økt trafikksikkerhet og opplevd trygghet for syklister. Forbudet mot venstresving i krysset Sannergata – Toftes gate vil bidra til å redusere forsinkelser og ventetid for kollektivtrafikken, samt for trafikk som kjører rett frem i Sannergata og Toftes gate. I dagens situasjon hindrer ventende venstresvingstrafikk trikkelinjene 11, 12 og 13 i Toftes gate.

Fremdrift Kollasjer

Tiltakene i Sannergata ble gjennomført i mai 2015, og er en del av Kraftpakke 1 i prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og Ruter som skal sikre fremkommeligheten for buss og trikk innenfor Ring 3 i Oslo.

 

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev