Toveis kollektivfelt fra Storgata til Mariboes gate

 
Toveis kollektivfelt fra Storgata til Mariboes gate

For å bedre fremkommelighet og punktlighet for busslinje 34 og 54, samt fremkommeligheten for nødetatene, el-bil og taxi innføres det toveis kollektivfelt fra Storgata til Mariboes gate. Muligheten for varelevering vil bli ivaretatt.

Hausmannsgate har høy trafikkbelastning i rushtrafikken på morgen og ettermiddag noe som resulterer i betydelige forsinkelser for busslinjer 34 og 54. Hausmannsgate har i dag to kjørefelt i hver retning. Når tiltaket er gjennomført vil et av dem omgjøres til kollektivfelt. Kollektivfeltet blir opphevet 20-30 meter før kryssene på store deler av strekningen.

Foruten de positive effektene dette har for busslinje 34 og 54, vil tiltaket gi bedre fremkommelighet for nødetater, taxi og el-biler. Parallelt med etableringen av kollektivfelt vil følgende tiltak gjennomføres på strekningen:

  • Vikepliktregulering av Vestre- og Østre Elvebakke mot Hausmannsgate.
  • Fjerning av parkeringsplasser ved Norsk design- og arkitektursenter for en bedre avslutning av kollektivfelt mot nord.
  • Fjerning av gangfelt nord for Mariboes gate. Dette gjøres for å øke trafikksikkerheten.
  • Fjerne venstresvingefelt inn Mariboes gate i retning mot nord og snu dagens kjøreretning i Mariboes gate fra Osterhaus gate til Hausmanns gate.
  • Oppheve kollektivfelt mellom Calmeyers gate og Storgata i retning sør for å legge til rette for varelevering.

 

Desktop4Forventet effekt

Innføringen av toveis kollektivfelt bidra til minimale endringer av svingmuligheter og kjøremønstre i Hausmannsgate og de omkringliggende gatene. Tilgjengeligheten til området vil ikke bli vesentlig redusert.

Tiltaket medfører at kapasiteten for privatbilister og varetransport reduseres på strekningen. Dette kan medføre økt kø spesielt i rushtrafikken på morgen og ettermiddag.

Endring av kjøreretning i Mariboes gate fra Osterhaugsgata til Hausmannsgate fører  til noe lengre kjøreavstand og redusert tilgjengelighet for de som skal til Mariboes gate øst. Tiltaket vil ikke ha innvirkning for varelevering i retning mot nord i Hausmannsgate.

I retning sør vil det bli etablert en vareleveringslomme på nordsiden av Torggata mot Hausmannsgate. Avstand for varelevering til bebyggelse i Hausmannsgate vil bli fra 20 til 120 meter, og inkluderer kryssing av Torggata.

I kvartalet mot Storgata oppheves kollektivfeltet i Hausmannsgate og det etableres en vareleveringslomme ved dagligvarebutikken som ligger der. Den lengste avstand for varelevering i kvartalet blir midt mellom Torggata og Calmeyers gate. Ved parkering i Torggata er det rundt 70 meter.

Fremdrift

Tiltaket ble gjennomført i juni 2015. Det er en del av Kraftpakke 1 og gjennomføres av prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og Ruter for å sikre fremkommeligheten for buss og trikk innenfor Ring 3 i Oslo.

 

 

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev