Publikasjoner

 

Prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak har siden etableringen stått ansvarlig for gjennomføringen av en rekke rapporter, notater og utredninger knyttet til fremkommelighet for buss og trikk i Oslo. De mest sentrale dokumentene vil bli publisert løpende på denne siden

 • Metode holdeplasstruktur Denne rapporten beskriver en metode for gjennomføring a en helhetlig holdeplassanalyse. Hensikten med analysen er å teste ut hvordan definere krav, prinsipper og metode påvirker holdeplasstrukturen. I analysen har følgende fakturer blitt vurdert: 1. Holdeplassens påvirkning på tilbudet, 2. Bymiljø, 3. Frenkommelighet og 4. Fysiske krav til utforming
 • Hastighetsmål for trikk Hastighetsmål for trikk er en rapport hvor det blir gjort en vurdering av gevinster og kostnader ved et effektmål på 21 km/t for trikkens gjennomsnittshastighet i Oslo.
 • Evaluering av tiltakspakke 1 Bymiljøetaten har gjennomført en rekke tiltak under Kraftpakke 1 for å redusere reisetiden og øke påliteligheten for kollektivreiser i Oslo. Dette er gjort for å bedre tilbudet for de reisende og for å bedre driftsøkonomien for transportørene. Denne rapporten evaluerer fire av de utførte tiltakene.
 • Prinsipper for holdeplasstruktur Ruter har utarbeidet et notat for prinsipper for holdeplasstruktur.
 • Forslag til 100 tiltak for bedre fremkommelighet Vedleggsrapporten "Forslag til 100 tiltak for bedre fremkommelighet" er en omfattende idérapport som viser konkrete tiltak som kan gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.
 • Prosjektkatalog Kraftpakke 1 Kraftpakke 1 er en tiltakspakke som inneholder 19 system- og infrastrukturtiltak. Tiltakene har effekt på 24 busslinjer og alle byens trikkelinjer. Katalogen beskriver de ulike tiltakene i Kraftpakken.
 • Notat: Trafikkanalyse Carl Berners plass - Bussterminalen Denne trafikkanalysen omhandler strekningen Carl Berners plass - Bussterminalen. Den forelsår fremkommlighetstiltak for ny trasé for regionbuss.
 • Prospekt Kraftpakke 1 Dette prospektet gir en kort oppsummering av tiltakene i Kraftpakke 1. Tiltakene har effekt på 24 busslinjer og alle byens trikkelinjer.
 • Notat: Gjennomsnittshastighet for trikk - verifikasjon av mål for 2020 Dette notatet viser hva som må til å en gjennomsnittlig hastighet på 21 km/t på trikkenettet.
 • Notat: Trikk og Bybane Dagens infrastruktur for trikk har et stort oppgraderingsbehov i Osloområdet. For å utnytte trikkens potensial som et kapasitetssterkt transportmiddel med god tilpasning til bymiljøet, er det nødvendig med fornyelse av vognparken sammen med en utvikling trikkenettet.
 • Notat: Parkering langs trikketrasee Flere KFT-tiltak innebærer fjerning av offentlig gateparkering. Dette notatet inneholder en forenklet kartlegging av parkeringsplasser langs trikketraseene i Oslo.
 • Hovedrapport: Kraftfulle fremkommelighetstiltak Hovedrapporten er resultat av et samarbeid mellom Bymiljøetaten, Ruter og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune for å sette fokus på fremkommelighet for buss og trikk innenfor Ring 3 i Oslo. Den kategoriserer 12 ulike tiltakstyper som forbedrer fremkommeligheten for trikk og buss.
 • Evalueringsrapport Bymiljøetaten har gjennomført en rekke tiltak under Kraftpakke 1 for å redusere reisetiden og øke påliteligheten for kollektivreiser i Oslo. Dette er gjort både for å bedre tilbudet for de reisende og for å bedre driftsøkonomien for transportørene.
  Denne rapporten evaluerer fire av de utførte tiltakene.
 • Prospekt Kraftpakke 2 - Linje 11 Kraftpakke 2 inneholder ni tiltak for å bedre fremkommeligheten for trikkelinje 11.
 • Prospekt Kraftpakke 2 - Linje 20 Kraftpakke 2 inneholder 11 tiltak for å bedre fremkommeligheten for busslinje 20.
 • Prosjektkatalog Kraftpakke 2 Kraftpakke 2 inneholder 20 system- og infrastrukturtiltak langs trikkelinje 11 og busslinje 20. Prosjektkatalogen gir en kort beskrivelse av alle tiltakene.
 • Notat: Vurdering av kollektivfelt i Kirkeveien Rapporten vurderer samkjøring av buss og trikk i midtstilt kollektivfelt i strekningen Frogner plass og Middelthuns gate.
 • Notat: Angående nedleggelse av holdeplasser Notat gir innsikt i vurderingene som er gjort i forbindelse med nedleggelse av holdeplasser.
 • Tiltakspakke 3 prospekt Tiltakspakke 3 er en effektiv pakke som kan iverksettes raskt. For hvert tiltak må det gjennomføres en enkel tra kkanalyse og utarbeides en plan for skilt og oppmerking. Tiltakene innebærer ikke omfattende planprosesser eller byggeprosjekter.
 • Tiltakspakke 3 prosjektkatalog Tiltakspakken inneholder 15 konkrete tiltak fordelt på 8 delområder. Felles for delområdene er at buss og trikk opplever forsinkelser på grunn av biltrafikk. Tiltakene innebærer å gi økt prioritet til kollektivtrafikken for dermed å gi kortere og mer forutsigbar reisetid for passasjerene.
 • Parkeringspakke Dette prospektet viser tiltak som skal legge til rette for at parkering kan skje på en måte som ikke hindrer kollektivtrafikken. I noen tilfeller innebærer det å legge ned eller flytte parkeringsplasser. I noen tilfeller innebærer det å merke opp eksisterende parkeringsplasser.
 • Metode holdeplasstruktur Denne rapporten beskriver en metode for gjennomføring a en helhetlig holdeplassanalyse. Hensikten med analysen er å teste ut hvordan definere krav, prinsipper og metode påvirker holdeplasstrukturen. I analysen har følgende fakturer blitt vurdert: 1. Holdeplassens påvirkning på tilbudet, 2. Bymiljø, 3. Frenkommelighet og 4. Fysiske krav til utforming
 • Hastighetsmål for trikk Hastighetsmål for trikk er en rapport hvor det blir gjort en vurdering av gevinster og kostnader ved et effektmål på 21 km/t for trikkens gjennomsnittshastighet i Oslo.
 • Evaluering av tiltakspakke 1 Bymiljøetaten har gjennomført en rekke tiltak under Kraftpakke 1 for å redusere reisetiden og øke påliteligheten for kollektivreiser i Oslo. Dette er gjort for å bedre tilbudet for de reisende og for å bedre driftsøkonomien for transportørene. Denne rapporten evaluerer fire av de utførte tiltakene.
 • Prinsipper for holdeplasstruktur Ruter har utarbeidet et notat for prinsipper for holdeplasstruktur.
 • Forslag til 100 tiltak for bedre fremkommelighet Vedleggsrapporten "Forslag til 100 tiltak for bedre fremkommelighet" er en omfattende idérapport som viser konkrete tiltak som kan gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.
 • Prosjektkatalog Kraftpakke 1 Kraftpakke 1 er en tiltakspakke som inneholder 19 system- og infrastrukturtiltak. Tiltakene har effekt på 24 busslinjer og alle byens trikkelinjer. Katalogen beskriver de ulike tiltakene i Kraftpakken.
 • Notat: Trafikkanalyse Carl Berners plass - Bussterminalen Denne trafikkanalysen omhandler strekningen Carl Berners plass - Bussterminalen. Den forelsår fremkommlighetstiltak for ny trasé for regionbuss.
 • Prospekt Kraftpakke 1 Dette prospektet gir en kort oppsummering av tiltakene i Kraftpakke 1. Tiltakene har effekt på 24 busslinjer og alle byens trikkelinjer.
 • Notat: Gjennomsnittshastighet for trikk - verifikasjon av mål for 2020 Dette notatet viser hva som må til å en gjennomsnittlig hastighet på 21 km/t på trikkenettet.
 • Notat: Trikk og Bybane Dagens infrastruktur for trikk har et stort oppgraderingsbehov i Osloområdet. For å utnytte trikkens potensial som et kapasitetssterkt transportmiddel med god tilpasning til bymiljøet, er det nødvendig med fornyelse av vognparken sammen med en utvikling trikkenettet.
 • Notat: Parkering langs trikketrasee Flere KFT-tiltak innebærer fjerning av offentlig gateparkering. Dette notatet inneholder en forenklet kartlegging av parkeringsplasser langs trikketraseene i Oslo.
 • Hovedrapport: Kraftfulle fremkommelighetstiltak Hovedrapporten er resultat av et samarbeid mellom Bymiljøetaten, Ruter og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune for å sette fokus på fremkommelighet for buss og trikk innenfor Ring 3 i Oslo. Den kategoriserer 12 ulike tiltakstyper som forbedrer fremkommeligheten for trikk og buss.
 • Evalueringsrapport Bymiljøetaten har gjennomført en rekke tiltak under Kraftpakke 1 for å redusere reisetiden og øke påliteligheten for kollektivreiser i Oslo. Dette er gjort både for å bedre tilbudet for de reisende og for å bedre driftsøkonomien for transportørene.
  Denne rapporten evaluerer fire av de utførte tiltakene.
 • Tiltakspakke 3 prospekt Tiltakspakke 3 er en effektiv pakke som kan iverksettes raskt. For hvert tiltak må det gjennomføres en enkel tra kkanalyse og utarbeides en plan for skilt og oppmerking. Tiltakene innebærer ikke omfattende planprosesser eller byggeprosjekter.
 • Tiltakspakke 3 prosjektkatalog Tiltakspakken inneholder 15 konkrete tiltak fordelt på 8 delområder. Felles for delområdene er at buss og trikk opplever forsinkelser på grunn av biltrafikk. Tiltakene innebærer å gi økt prioritet til kollektivtrafikken for dermed å gi kortere og mer forutsigbar reisetid for passasjerene.
 • Parkeringspakke Dette prospektet viser tiltak som skal legge til rette for at parkering kan skje på en måte som ikke hindrer kollektivtrafikken. I noen tilfeller innebærer det å legge ned eller flytte parkeringsplasser. I noen tilfeller innebærer det å merke opp eksisterende parkeringsplasser.

Nyhetsbrev