Frognerveien

 
Tilbake til Tiltakspakke 3
Kollektivtrafikken prioriteres ved å innføre gjennomkjøringsforbud for bil i Frognerveien inn mot Solli plass. Tiltaket gir bedre fremkommelighet for linje 12 og 21, og på sikt linje 19.

Frognerveien mellom Skovveien og Solli plass har to kjørefelt og kantsteinsparkering på østsiden av gata. Gata trafikkeres av trikk linje 12 og buss linje 21. Det er høy trafikk i området, rundkjøringen har 20 000 ÅDT og Frognerveien har 8300 ÅDT. Dette skaper kø og forsinkelser for buss og trikk inn mot rundkjøringen på Solli plass. Det er forsinkelser både i morgen- og ettermiddagsrush.

Kollektivtrafikken prioriteres ved å innføre gjennomkjøringsforbud for bil i Frognerveien fra Skovveien til Solli plass (sørgående retning). Biltrafikk ledes via Niels Juels gate eller Skovveien til Bygdøy allé. Det må gjennomføres en trafikkanalyse som vurderer konsekvensene av endret trafikkmønster og behov for avbøtende tiltak. Trafikkanalysen vil også utrede om det er behov for gjennomkjøringsforbud hele eller deler av døgnet.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev