Grefsenveien

 
Tilbake til Parkeringspakke
Det etableres gjennomgående kollektivfelt i Grefsenveien mellom Disen og Storo. Tiltaket gir bedre fremkommelighet for linje 11 og 12.

Grefsenveien mellom Disen og Storo har midtstilt kollektivfelt for trikk linje 11 og 12 på strekningen vestover mot Storo, men kollektivfeltet brytes opp av venstresvingefelt for biltrafikk til to tverrgater og til selve Storokrysset. Det er gjennomført et midlertidig tiltak hvor venstresvingefeltene er merket opp og gjort kortere, men det er fortsatt store fremkommelighetsproblemer for trikken. Problemene skyldes i hovedsak at venstresvingende biltrafikk i Storo-krysset blir stående tilbake i kollektivfeltet. Grefsenveien har 11 300 ÅDT (Årsdøgntrafikk). I morgenrush har trikken en gjennomsnittlig forsinkelse på flere minutter på strekningen.

Det vurderes å etablere gjennomgående kollektivfelt i Grefsenveien fra Disen til Storo, ved å innføre venstresvingeforbud inn og ut fra tverrgatene. Dette vil tydeliggjøre kollektivfeltet og redusere sjansen for at biltrafikk blir stående tilbake og blokkere for trikken. Det kan være behov for å forlenge kollektivfeltet nord for Disen. Tiltaket kan suppleres med rabatt/pullerter som tydelig styrer biler til høyre fra Lettvintveien. Endelig løsning og detaljer avklares i en trafikkanalyse hvor effekten av nylig gjennomførte tiltak også evalueres.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev