Grenseveien/Østensjøveien

 
Tilbake til Tiltakspakke 2
Det etableres gjennomgående kollektivfelt i Grenseveien og Østensjøveien mellom Hasle og Tvetenveien. Tiltaket vil sikre god fremkommelighet for linje 21 og 28.

Grenseveien/Østensjøveien har varierende antall felt, med enten 3 eller 4 felt. Gata har høy trafikk, mellom 13 000 og 20 000 ÅDT (Årsdøgntrafikk). Det planlegges og bygges for en økt andel beboere og reisende i områdene mellom Helsfyr og Hasle. Bussen har kollektivfelt på deler av strekningen, men ikke gjennomgående. Det er tidvis dårlig fremkommelighet der hvor bussen kjører i blandet trafikk.

Det etableres gjennomgående kollektivfelt i Grenseveien og Østensjøveien, mellom Hasle og Tvetenveien. Der hvor gata har fire felt etableres to kjørefelt og to kollektivfelt. Der hvor gata har kun tre felt vurderes det å etablere kollektivfelt i en retning. Det må gjennomføres en trafikkanalyse som vurderer detaljerte løsninger for kollektivfelt og kryss. Tiltaket vil sikre god fremkommelighet for linje 21 og 28 og legge til rette for en mulig fremtidig forlengelse av linjene til Bryn kollektivknutepunkt.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev