Refstadveien

 
Tilbake til Tiltakspakke 2
Det etableres kollektivfelt i Refstadveien inn mot Årvollveien. Tiltaket gir bedre fremkommelighet for linje 58.

Refstadveien har to kjørefelt og buss linje 58 kjører i blandet trafikk. På deler av strekningen (øst for Refstadsvingen) er det kantsteinsparkering som reduserer fremkommeligheten for bussen. Refstadveien har 11 000 ÅDT (Årsdøgntrafikk) og det er lang bilkø inn mot krysset med Årvollveien. Det gir forsinkelser for linje 58 som blir stående i samme kø som biltrafikken, og det er størst forsinkelse i ettermiddagsrush.

Det etableres sidestilt kollektivfelt i Refstadveien inn mot Årvollveien, på strekningen fra Økernveien til Årvollveien. Parkeringsplasser på nordsiden av gata på deler av strekningen må legges ned. På strekningen Refstadsvingen–Årvollveien er det parkering forbudt, og det vil være mulig å merke opp kollektivfelt og kjørefelt innenfor dagens gatebredde på ca. 9,5– 10 meter. Før krysset med Årvollveien flettes kollektivfelt og kjørefelt for bil sammen og blir til to felt (som i dag). Tiltaket innebærer skilting og oppmerking.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev